همکاری و استخدام در مجموعه فرهنگی و هنری استودیو خرم رودی

استخدام همکار :  (همکار ثابت - همکار پروژه ای و قراردادی)

مجموعه استودیو خرم رودی  برای استخدام همکار در  قسمت هایی از مجموعه و همچنین همکاری به صورت (دورکاری) نیازمند کارمند ثابت و یا همکار به صورت پروژه ای و قراردادی می باشد .

بالا